Avís legal | Política de privacitat | Política de galetes

Avís legal

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’Entitat propietària del lloc web situat en l’adreça d’Internet www.fisicespaidesalut.com

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: JOAN LLOBERA MORRO

CIF: 78217170 N

Domicili: CALLE JOAQUIM TOGORES, Nº 6 07010 PALMA DE MALLORCA, BALEARES

Adreça de correu electrònic: info@fisicespaidesalut.com

Telèfon: 659999985

Col.legiat n. 57958 del Col-legi oficila de Llicenciats en Educació Física i l’ Esport de les Illes Balears.

Activitat: ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO, FISIOTERAPIA, NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA

Per a navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per www.fisicespaidesalut.com, s’hauran d’acceptar les següents condicions de servei i ús de la pàgina web:

 1. L’usuari i/o client assumeix les presents condicions generals de servei.
 2. Si l’usuari i/o client no accepten les presents condicions, no poden fer ús d’aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix JOAN LLOBERA MORRO.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

 1. Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.fisicespaidesalut.com La utilització d’aquesta Web li atribueix la condició d’usuari des de l’accés i inici de la navegació per aquesta. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat en la web a la qual accedeix.
 2. A través de la pàgina web, www.fisicespaidesalut.com facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.
 3. L’usuari ha de ser major d’edat per utilitzar els serveis de la web www.fisicespaidesalut.com. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els serveis de la web www.fisicespaidesalut.com sota la superavisió d’un progenitor o tutor legal.
 4. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que es disposa en les presents Condicions Generals.
 5. Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.No obstant això, JOAN LLOBERA MORRO condiciona la utilització d’alguns dels Serveis, oferts en la Web, al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’Usuari. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, si escau, el regulin.
 6. L’usuari s’obliga a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.fisicespaidesalut.com.
 7. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 8. Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.
 9. L’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin en la Web.
 10. L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.
 11. No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la web.
 12. No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través de la Web per a remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.
 13. Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’entitat, els seus proveïdors o tercers.
 14. Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit de manera expressa l’ús de qualsevol contingut del qual no sigui titular l’usuari.
 15. L’usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de ‘spam’ en l’ús o a conseqüència de l’ús de la Web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o uns altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través de la Web.
 16. L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D’igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina Web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina Web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquesta.

NOTIFICACIONS

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@fisicespaidesalut.com. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per aquest últim en registrar-se en la pàgina web www.fisicespaidesalut.com L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb allò disposat en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la llei Orgànica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protecció de Dades Personals i Garantía dels Drets Digitals, se li facilita la sigüent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

¿Qui és responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: JOAN LLOBERA MORRO, NIF/CIF: 78217170N, Adreça: C/ JOAQUIM TOGORES, Nº 6, CP: 07010, PALMA, Teléfono 659999985, Email: info@fisicespaidesalut.com. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: CONTACTE: / http://www.protecmir.com / EMAIL: protecmirlegal@protecmir.com .

Quines dades tractam?

A JOAN LLOBERA MORRO tractam les dades personals facilitades por vostè a través de la cumplimentació dels formularis habilitats a tal efecte en aquesta plana web, les dades personals derivades de la prestació o contractació dels nostres serveis o productes i/o les dades personals derivades de la relació comercial que vostè manté amb nosaltres. A més, tractam les dades personals generades en el context de la seva activitat a la nostra plana web, dina la categoria de la qual s’inclouen les seves dades de navegació obtingudes a través de la web.

És important per a nosaltres mantenir el registre de les seves dades personals actualitzat. Vostè té la obligació de mantenir-nos informats de qualsevol canvi o error en les seves dades personals tan aviat com sigui possible, posant-se en contacte amb nosaltre al correu electrònic: info@fisicespaidesalut.com.

Amb quina finalitat tractam les seves dades de caràcter personal?

Finalitat: JOAN LLOBERA MORRO podrà tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

-Gestió i manteniment dels serveis proporcionats a través de la plana web.

-Gestió i atenció de les consultes i sol·licituds dinformació realitzades pels usuaris a través del formulari de contacte. La direcció de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporciona a través del formulari de contacte de la plana seran utilitzats exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà.

-Complimient de les obligacions legals aplicables.

-Enviament de comunicacions comercials i butllletes informatives, aixií como publicitat dels nostres serveis i productes.

-Gestió de les sol·licituds dinformació o sol·licituds de pressupuests dels nostres serveis o productes.

-En cas de haver-ho consentit i amb la finalitat de poder oferir-li serveix d’acord amb els seus interesos les seves dades personals podran ser utilitzades per el·laborar un perfil comercial. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Conservam les seves dades de caràcter personal en els nostres sistemes i arxius el temps necessari per a protar a terme les finalitats de tractament, i per a complir amb lo disposat per la legislació aplicable. Es conservaran les seves dades personals mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament de les seves dades. El periode de conservació de les dades personal variarà en funció de les finalitats del tractament i amb caràcter general:

-Les dades personals que ens proporciona en els suposits de contractació dels nostres serveis o producte seran conservat durant la relació contractual i, una vega finalitzada la mateixa, durant el termini de prescricpió de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.

-Les dades personal que ens proporciona per a gestionar sol·licituds d’informació o consultes a través del formulari de contacte es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

-Les dades personals que ens proporciona per a subscribir-se al nostre newsletter o butlletins informatius es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió, oposició i/o limitació.

-Les dades personals obtingut de la seva navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut, es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

Les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a les finalitats indicades i, en qualsevol cas, durant els plaços legals i el temps necessari per a atendre a possibles responsabilitats derivades del tractament.

Seguretat de les dades.

Disposam de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a protegir les seves dades personals contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva perdua, destrucció o dany accidental, assegurant la integritat i confidencialitat dels mateixos. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades permeten: garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sitemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l’accès a les dades de caràcter personal de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic; i verificar, evaluar i valorar de forma regular l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Aquestes mesures de seguretat tècniques i organitzatives han sigut disenyades tenint en compte les nostres infraestructura de TI, l’estat de la tècnica d’acord amb els estàndards i pràctiques actuals, el cost de l’aplicació i la naturalesa, àmbit de context i finalitats de tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravedat que entranya el tractament per a les seves dades personals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seve dades?

Legitimació: La legitimació per al tractament de les seve dades personal està basada en:

-L’execució i manteniment d’una relació contractual i comercial amb vostè, com per exemple la contractació de productes i serveis de l’entitat, gestió i sol·licitud de pressuposts dels producte i/o serveis de l’entitat, tot això de conformitat amb allò disposat a l’article 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-el seu consentiment expres per a una o varied finalitats, com per exemple l’enviament de comunicacions publicitàries o butlletins informatius propis o de tercers, gestió d’enviament de CV, particpació en activitats o concursos, tot això de conformitat amb allò disposat a l’article 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-El compliment de distintes obligacions legals, tot això de conformitat amb l’article 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-La satisfacció d’interesos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, per exemple, per motius de seguretat, per la millor dels nostres serveis i/o per a gestionar les sol·licituds o consultes.

Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc de la web en el que es sol·licitin dades de caràcter personal, l’usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle o mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les seve dades de caràcter personal.

Les dades personals sol·licitades en els formularis de la plana web son, amb caràcter general, obligatoris (a excepció que en el camp requerit s’hi especifiqui el contrari) per a realitzar les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les dades personals sol·licitades, o no es faciliten correctament, no podrà tenir-se’n cura.

Existeix la obligació de facilitat les seves dades de caràcter personal en els suposits de contractació d’un servei o producte i/o en aquells suposits de sol·licitud de presuposts o ofertes.

L’enviament de comunicacions publicitaries, newsletter o butlletins informatiu dels nostre productes i serveix està basat en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la relació contractual o comercial que vostè mantè amb nosaltres.

Si vostè ens ha autoritzat a enviar publicitat dels nostres serveis i productes, les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzades per a gestionar l’enviament d’ofertes publicitaries i butlletins informatius a través de mitjans elèctronics. En aquests casos resulta de l’aplicació lo disposat en els art. 20 i 21 de la llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat per mitjans electrònics.

En cas que hagi marcat l’opció de rebre publicitat, o si s’ha subscrit al nostre newsletter o butlletí informatiu, vostè pot cancelar aquesta opció en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?.

Destinataris: Amb caràcter general, les seves dades de caràcter personal no es comunicaran a cap tercer aliè a l’entitat, excepte obligació legal. No obstant això, l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals en qualitat d’encarregats del tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’entitat responsable del tractament. L’informem que pot sol·licitar la relació completa dels destinataris que podran rebre les seves dades personals com a encarregats de tractament o com tercers receptors per transferència en el correu electrònic: info@fisicespaidesalut.com. A més de l’anterior, l’entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi, d’acord amb la legislació vigent.

-Transferències internacionals de dades:

Per a dur a terme les activitats de tractament de dades detallades anteriorment, podem transferir les dades a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), i emmagatzemar aquestes dades en bases de dades físiques o digitals gestionades per entitats que actuïn en el nostre nom. La gestió de bases de dades i el tractament de les dades es limiten als fins del tractament, i es duen a terme segons les lleis i normatives vigents en matèria de protecció de dades. En cas que les dades s’enviïn fora del EEE, l’empresa utilitzarà mesures contractuals adequades per a garantir la protecció de les dades, que poden incloure, entre altres, contractes basats en les clàusules estàndard de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea aplicables a l’enviament de dades personals fora del EEE.

Quins drets té [vostè] quant al tractament de les seves dades personals?.

Drets: Vostè té dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, vostè pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, vostè pot dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a JOAN LLOBERA MORRO en CARRER JOAQUIM TOGORES, Núm. 6, CP: 07010, PALMA o a l’email info@fisicespaidesalut.com. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de
Caràcter Personal: el propi interessat.

Vostè accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recaptats durant la navegació en la pàgina web i/o proporcionats mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’entitat.

L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservats en els fitxers titularitat de JOAN LLOBERA MORRO fins i tot una vegada finalitzades les relacions comercials formalitzades a través de la pàgina web de l’entitat, exclusivament per als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d’autoritats administratives o judicials.

Ús de xarxes socials.

Quan vostè interactua amb la nostra pàgina web a través de diverses xarxes socials, com quan es connecta o ens segueix o comparteix el nostre contingut en xarxes socials (Facebook, Twitter, *LinkedIn, Instagram o altres), podem rebre informació procedent d’aquestes xarxes socials, inclosa informació sobre el seu perfil, ANEU d’usuari associada al seu compte en les xarxes socials, i qualsevol altra informació pública que vostè permeti compartir amb tercers en la xarxa social.

L’entitat utilitza les xarxes socials amb la finalitat d’informar sobre els serveis que ofereix, així com de qualsevol altra activitat o esdeveniment que es realitzi i es vulgui donar publicitat, però en cap moment obtindrà de les mateixes dades personals dels usuaris que interactuin en elles, tret que hi hagi autorització expressa.

Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia xarxa social i no són incorporats a cap sistema de tractament.

Les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat que vostè està obligat a tenir en compte i a observar el seu compliment si fa ús d’elles.

POLÍTICA DE COOKIES

L’entitat JOAN LLOBERA MORRO, amb NIF/CIF: 78217170N, domicili al CARRER JOAQUIM *TOGORES, Núm. 6 07010 PALMA, BALEARS, adreça de correu electrònic: info@fisicespaidesalut.com i web: www.fisicespaidesalut.com informa l’usuari de manera expressa que, de conformitat amb l’art. 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (*LSSI), aquesta web utilitza cookies amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-li una millor experiència de navegació.

En la present Política de Cookies trobarà la descripció i finalitat de cadascuna de les cookies utilitzades, així com el seu nom, el servidor d’enviament, la seva caducitat i informació de com verificar si existeix transferència internacional de dades.

Volem informar-lo de manera clara i precisa sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació: què és una *cookie, per a què serveix, quins tipus de cookies utilitzem, quina és la seva finalitat i com pot configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitja.

Què és una ‘*cookie’?

Una ‘*cookie’ és un fitxer que es descarrega en els llocs web i que determinades pàgines web envien al navegador, i que s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tauleta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides, la qual cosa li permet recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip. D’aquesta manera es pretén facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc, en personalitzar el seu contingut, resulti més útil.

Com s’utilitzen les ‘cookies’?

En navegar per aquesta pàgina web, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘cookies’ en la seva terminal, les quals ens permeten conèixer la següent informació:

Reconèixer-li com a usuari.

Obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació.

Personalitzar la forma en què es mostra el contingut.

Informació estadística de l’ús de la web.

El *login de l’usuari per a mantenir la sessió activa en la web.

El format de la web preferent en l’accés des de dispositius mòbils.

Les últimes cerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d’aquests serveis.

Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.

Informació de les enquestes en les quals ha participat l’usuari.

Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o

Twitter.

A continuació, podrà trobar una classificació de les cookies que existeixen i poden arribar a ser utilitzades en la nostra web, tenint en compte que una mateixa *cookie pot estar inclosa en més d’una categoria.

Tipus de Cookies:

A.-Tipus de cookies segons el termini de temps que romanen activades. Segons el termini de temps que romanen activades en l’equip terminal, aquesta web pot utilitzar tant ‘cookies’ temporals de sessió com ‘cookies’ permanents.

1.- ‘Cookies’ de sessió: les ‘cookies’ de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix a la web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió i desapareixen en acabar la sessió.

2.- ‘Cookies’ persistents/permanents: les ‘cookies’ persistents/permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d’una sessió. Les dades que segueixen emmagatzemats en el terminal poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la *cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

B.-Tipus de cookies segons la seva finalitat. Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les ‘cookies’, la web pot utilitzar:

1.’Cookies’ estrictament necessàries: les cookies estrictament necessàries són absolutament essencials perquè el lloc web funcioni correctament. Aquesta categoria només inclou cookies que garanteixen funcionalitats bàsiques i característiques de seguretat del lloc web. Aquestes cookies no emmagatzemen cap informació personal. 2.-‘Cookies’ tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació, i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

3.-‘Cookies’ de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com, per exemple, serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, la geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.

4.-‘Cookies’ analítiques: són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris, i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis disponibles.

 1. ‘Cookies’ de publicitat comportamental: són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.

C.-Tipus de cookies segons l’entitat que les gestioni. Segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir:

1.- ‘Cookies’ pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

2.- ‘Cookies’de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies. En algunes pàgines web es poden instal·lar ‘cookies’ de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Per exemple, serveis estadístics de Google *Analytics i *Comscore.

En navegar o utilitzar els nostres serveis, l’usuari accepta de manera expressa l’ús que fem de les ‘cookies’. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘cookies’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ en el seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

L’Entitat utilitza en aquest lloc web les següents cookies per a les finalitats que a continuació s’exposen:

COOKIES PROPIAS

CookieID
(ID de la cookie y como aparece en la caché del navegador)
Tipo
(Pròpia o de tercers)
Expiración/Duración
(Fecha de caducidad/Duración de la cookie una vez instalada)
Dominio
(Con qué dominio se asocia la cookie)
Descripción
(Funcionamiento y finalidad de la cookie)
cmplz_marketingPropias
Persistente. Caducidad/Duración: 1 añofisicespaidesalut.comESTRICTAMENTE NECESARIA.
cmplz_statistics-anonymousPropiaPersistente. Caducidad/Duración: 1 añofisicespaidesalut.comESTRICTAMENTE NECESARIA
cmplz_consent_statusPropiaPersistente. Caducidad/Duración: 1 añofisicespaidesalut.comESTRICTAMENTE NECESARIA
cmplz_functionalPropiaPersistente. Caducidad/Duración: 1 añofisicespaidesalut.comESTRICTAMENTE NECESARIA
cmplz_policy_idPropiaPersistente. Caducidad/Duración: 1 añofisicespaidesalut.comESTRICTAMENTE NECESARIA

COOKIES DE TERCEROS GOOGLE

CookieID
(ID de la cookie y como aparece en la caché del navegador)
Tipo
(Pròpia o de tercers)
Expiración/Duración
(Fecha de caducidad/Duración de la cookie una vez instalada)
Dominio
(Con qué dominio se asocia la cookie)
Descripció
(Funcionamiento y finalidad de la cookie)
__Secure-1PAPISIDTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año..google.comPUBLICITARIA
__Secure-1PSIDTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año..google.comPUBLICITARIA
__Secure-1PSIDCCTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año..google.comPUBLICITARIA
__Secure-3PAPISIDTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año..google.comPUBLICITARIA
__Secure-3PSIDTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año..google.comPUBLICITARIA
__Secure-3PSIDCCTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 6 meses.google.comPUBLICITARIA
_ANIDTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año.google.comPUBLICITARIA
_APISIDTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año..google.comANALÍTICA
_NIDTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 6 meses.google.comPREFERENCIAS/PERSONALIZACIÓN
_OTZTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 mes.google.comPUBLICIDAD
_SAPISIDTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año..google.comANALÍTICA
_SIDTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año..google.comANALÍTICA
_HSIDTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año..google.comTECNICA
_SIDCCTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año.google.comANALÍTICA
_SSIDTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 año..google.comANALITICA/PREFERENCIA
1PJARTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 1 mes.google.comANALÍTICA
AECTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 6 meses.google.comTÉCNICA
CONSENTTerceros. Proveedor GooglePersistente Caducidad/Duración: 2 años.google.comTÉCNICA

Les cookies no contenen informació que permeti per si sola identificar a un usuari concret. Respecte a nosaltres, la informació obtinguda només podrà ser associada a un usuari concret en cas que aquest usuari estigui identificat en la web. En aquest cas, aquestes dades seran tractats de conformitat la política de privacitat de la web, complint en tot moment amb les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol moment els usuaris afectats podran exercitar el seu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s’explica en la citada política de privacitat. Per a més informació ha d’accedir a la nostra Política de protecció de dades.

Les cookies seran utilitzades exclusivament durant el temps necessari per a complir amb les finalitats indicades en cada *cookie. En relació amb les cookies de tercers, els terminis de conservació podran ser consultats en les polítiques de privacitat i polítiques de cookies dels tercers. Una vegada caducada la *cookie, podrà ser renovada si l’usuari torna a acceptar la seva utilització.

Pot informar-se de les transferències a tercers països que en el seu cas realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies en els seus corresponents polítiques.

Com administrar ‘cookies’ en el navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les ‘cookies’ instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en la seva terminal.

Com s’autoritza l’entitat per a l’ús de les cookies d’aquest lloc web?

En relació amb la utilització de cookies d’aquest lloc web descrits en l’apartat anterior, l’usuari autoritza i consent el seu ús de la següent forma: Quan l’usuari accedeix a qualsevol pàgina de la web, veurà un avís on s’indica que la pàgina web de JOAN LLOBERA MORRO utilitza cookies, podent l’usuari acceptar o rebutjar l’ús de les mateixes a través de la configuració del seu navegador. Si l’usuari no configura el seu navegador perquè les cookies no s’activin, en navegar pel lloc web de JOAN LLOBERA MORRO i utilitzar els seus serveis, l’usuari accepta l’ús que es fa de les cookies.

Com es retira el consentiment per a la utilització de les cookies d’aquest lloc web?

L’usuari té l’opció de deixar d’acceptar l’ús de cookies en qualsevol moment a través del seu navegador, podent permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitza en el seu dispositiu (ordinador, mòbil, tauleta). Pot permetre o bloquejar les cookies, així com esborrar les seves dades de navegació (incloses les cookies) des del navegador que utilitza. Ha de consultar les opcions i instruccions que ofereix el seu navegador per a això. Ha de tenir en compte que, si accepta les cookies de tercers, haurà d’eliminar-les des de l’opció del navegador.

Sense l’habilitació de les cookies necessàries i tècniques descrites en la present polítiques de cookies és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

A continuació s’indiquen els enllaços on s’explica com dur a terme aquest procés en els principals navegadors d’Internet:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&co=GENIE.Platform=Desktop

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge -63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Firefox:https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias? redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we&redirectlocale=es.

Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac.

Actualizació de la Política de Cookies

L’entitat JOAN LLOBERA MORRO actualitzarà la present política quan sigui necessari, ja sigui perquè ho exigeixi una normativa o bé suprimeixi o utilitizi noves cookies. Qualsevol modificiació d’aquestes condicions serà publicada en aquest lloc web.

A partir del moment en que es posi en coneixement i a disposició de l’usuari les noves condicions mitjançant la publicació, les noves politiques de cookies seran d’aplicació, substituint de forma automàtica a les anteriorment publicades.

Si te dubtes sobre aquest política de cookies, pot contactar amb l’entitat JOAN LLOBERA MORRO a través del següent correu electrònic info@fisicespaidesalut.com.

Avís legal

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’Entitat propietària del lloc web situat en l’adreça d’Internet www.fisicespaidesalut.com

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: JOAN LLOBERA MORRO

CIF: 78217170 N

Domicili: CALLE JOAQUIM TOGORES, Nº 6 07010 PALMA DE MALLORCA, BALEARES

Adreça de correu electrònic: info@fisicespaidesalut.com

Telèfon: 659999985

Col.legiat n. 57958 del Col-legi oficila de Llicenciats en Educació Física i l’ Esport de les Illes Balears.

Activitat: ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO, FISIOTERAPIA, NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA

Per a navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per www.fisicespaidesalut.com, s’hauran d’acceptar les següents condicions de servei i ús de la pàgina web:

 1. L’usuari i/o client assumeix les presents condicions generals de servei.
 2. Si l’usuari i/o client no accepten les presents condicions, no poden fer ús d’aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix JOAN LLOBERA MORRO.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

 1. Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.fisicespaidesalut.com La utilització d’aquesta Web li atribueix la condició d’usuari des de l’accés i inici de la navegació per aquesta. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat en la web a la qual accedeix.
 2. A través de la pàgina web, www.fisicespaidesalut.com facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.
 3. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que es disposa en les presents Condicions Generals.
 4. Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.No obstant això, JOAN LLOBERA MORRO condiciona la utilització d’alguns dels Serveis, oferts en la Web, al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’Usuari. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, si escau, el regulin.
 5. L’usuari s’obliga a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.fisicespaidesalut.com.
 6. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 7. Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.
 8. L’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin en la Web.
 9. L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.
 10. No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la web.
 11. No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través de la Web per a remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.
 12. Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’entitat, els seus proveïdors o tercers.
 13. Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit de manera expressa l’ús de qualsevol contingut del qual no sigui titular l’usuari.
 14. L’usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de ‘spam’ en l’ús o a conseqüència de l’ús de la Web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o uns altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través de la Web.
 15. L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D’igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina Web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina Web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquesta.

NOTIFICACIONS

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@fisicespaidesalut.com. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per aquest últim en registrar-se en la pàgina web www.fisicespaidesalut.com L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Política de Privacitat

1.1. De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal: RESPONSABLE: JOAN LLOBERA MORRO, NIF/CIF: 78217170N, ADREÇA: CALLE JOAQUIM TOGORES, Nº 6, CP: 07010 PALMA DE MALLORCA, TELÈFON 659999985, EMAIL: info@fisicespaidesalut.com. FINALITAT: En JOAN LLOBERA MORRO ttractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web. A més de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb una o diverses finalitats específiques, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial. DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a JOAN LLOBERA MORRO en CALLE JOAQUIM TOGORES, Nº 6, CP: 07010, PALMA DE MALLORCA o al email info@fisicespaidesalut.com. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recaptades durant la navegació en la pàgina web o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referits en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la Web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç, ja sigui mitjançant la inclusió dels esments oportuns en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se en la pàgina web de la nostra empresa li sol·licitem les dades de caràcter personal necessàries per a les finalitats del servei sol·licitat, que no és un altre que és la prestació dels serveis i/o venda de productes oferts en la Web.

1.3. El client/usuari pot exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent poden exercitar-se per cada client a través d’un formulari d’exercicis de drets que ens pot sol·licitar per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada pot enviar-la per correu postal a la següent adreça: JOAN LLOBERA MORRO, amb domicili en CALLE JOAQUIM TOGORES, Nº 6 07010 PALMA DE MALLORCA, BALEARES adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI del client.

1.4. JOAN LLOBERA MORRO informa que, si un CLIENT vol registrar-se en la Web, se li demanaran tota una sèrie de dades de caràcter personal l’emplenament del qual resulta obligatori. Per tant, si no s’aporten/emplenen aquestes dades de caràcter personal no tindrà lloc l’alta en la pàgina web de JOAN LLOBERA MORRO. Serà obligació de tots els usuaris/clients garantir que la informació que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada. En els formularis de Registre, on es recaptin dades de caràcter personal, s’assenyalen els diferents camps l’emplenament dels quals és necessària per a realitzar el registre corresponent.

1.5. El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal recollides a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el titular de la pàgina web.

1.6. Vostè autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzades per a gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d’aplicació el que es disposa en els Art. 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.7. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’Empresa i/o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservades en els fitxers titularitat de JOAN LLOBERA MORRO fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d’autoritats administratives o judicials.

Política de Galetes

L’entitat JOAN LLOBERA MORRO, amb NIF/CIF: 78217170N, domicili en la CALLE JOAQUIM TOGORES, Nº 6 07010 PALMA DE MALLORCA, BALEARES, adreça de correu electrònic: info@fisicespaidesalut.com i web: www. fisicespaidesalut.com l’informa l’usuari de manera expressa que, de conformitat amb l’art. 22.2 de la Llei 34 /2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), aquesta web utilitza galetes amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència en la teva navegació.

En la present Política de galetes trobaràs la descripció i finalitat de cadascuna de les cookies utilitzades, així com el seu nom el servidor d’enviament, la seva caducitat i informació de com verificar si existeix transferència internacional de dades.

Volem informar-te de manera clara i precisa sobre les galetes que utilitzem, detallant a continuació; què és una galeta, per a què serveix, quins tipus de galetes utilitzem, quina és la seva finalitat i com pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

Què és una  galeta ?

Una galeta és un fitxer que es descarrega en els llocs web i que determinades pàgines web envien al navegador, i que s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tauleta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides, la qual cosa li pot permetre recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip, d’aquesta manera es pretén facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc resulti més útil en personalitzar el seu contingut.

Com s’utilitzen les galetes?

En navegar per aquesta pàgina web, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar galetes en el seu terminal i que ens permeten conèixer la següent informació:

 Reconèixer-te com a usuari.

 Obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació.

Personalitzar la forma en què es mostra el contingut.

Informació estadística de l’ús de la web.

 • La connexió de l’usuari per a mantenir la sessió activa en la web.
 • El format de la web preferent en l’accés des de dispositius mòbils.
 • Les últimes cerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d’aquests serveis.
 • Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.
 • Informació de les enquestes en les quals ha participat l’usuari.
 • Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

A continuació, podràs trobar una classificació de les galetes que existeixen i poden arribar a ser utilitzades en la nostra web, tenint en compte que una mateixa galeta pot estar inclosa en més d’una categoria. Tipus de Galetes:

A.- Tipus de galetes segons el termini de temps que romanen activades. Segons el termini de temps que romanen activades en l’equip terminal aquesta web pot utilitzar tant galetes temporals de sessió com galetes permanents.

 1. Galetes de sessió: les galetes de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix al web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió i desapareixen a l’acabar la sessió.
 2. Galetes persistents / Permanents: les galetes persistents / permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d’una sessió. Les dades que segueixen emmagatzemades al terminal poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

B.- Tipus de Galetes utilitzades Segons la finalitat: Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les  galetes, la  web pot utilizar.

 1. Galetes estrictament necessàries: les galetes estrictament necessàries són absolutament essencials perquè el lloc web funcioni correctament. Aquesta categoria només inclou galetes que garanteixen funcionalitats bàsiques i característiques de seguretat del lloc web. Aquestes galetes no emmagatzemen cap informació personal.
 2. Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 3. Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, la geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.
 4. Galetes analítiques: són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.
 5. Galetes de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.

C.-Tipus de galetes segons l’entitat que les gestioni. Segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les  galetes i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir:

 1. Galetes pròpies: Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 2. Galetes de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les galetes. En algunes pàgines web es poden instal·lar galetes de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

En navegar o utilitzar els nostres serveis, l’usuari accepta de manera expressa l’ús que fem de les galetes. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de galetes en el seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

L’Entitat utilitza en aquest lloc web les següents galetes per a les finalitats que a continuació s’exposen :

GALETES DE TERCERS GOOGLE

CookieID
(ID de la cookie i com apareix en la memòria cau del navegador)
Tipus
(Pròpia o de tercers)
Caducitat/Durada:
(Data de caducitat de la cookie una vegada instal·lada)
Domini
(Amb  quin domini s’associa la cookie)
Descripció
(Funcionament i finalitat de la cookie)
1PJARTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 1 mes.google.com


ANALÍTICA
CONSENTTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 20 anys.google.com
TÉCNICA
_APISIDTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 2anys.google.com
ANALÍTICA
_NIDTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 6 mesos.google.com


PERSONALITZACIÓ O PREFERENCIES
_SID   _HSIDTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 2 anys.google.com
TECNICA.-
_SSIDTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 2 anys.google.com
ANALITICA/PREFERENCIA
_NID _SIDTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 6 mesos.google.com
PUBLICITARIA.-,
_SIDCCTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 3 mesos.google.com
ANALÍTICA
_SIDTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 2 anys.google.com
ANALÍTICA
_SAPISIDTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 2 anys.google.com
ANALÍTICA
_OTZTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 1 mes.google.com
PUBLICITARIA
__Secure-3PAPISIDTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 2 anys.google.com
PUBLICITARIA
__Secure-3PSIDTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 2 anys.google.com

PUBLICITARIA

__Secure-3PSIDCC
Tercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 2 anys.google.com
PUBLICITARIA

__Secure-APISID
Tercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 2 anys.google.com
PUBLICITARIA
__Secure-HSIDTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 2 anys.google.com
PUBLICITARIA
__Secure-SSIDTercers.Proveïdor GooglePersistent Caducitat/Durada: 6 mesos.google.com
PUBLICITARIA

GALETES DE TERCERS YOUTUBE

CookieID
(ID de la cookie i com apareix en la memòria cau del navegador)
Tipus
(Pròpia o de tercers)
Caducitat/Durada:
(Data de caducitat de la cookie una vegada instal·lada)
Domini
(Amb  quin domini s’associa la cookie)
Descripció
(Funcionament i finalitat de la cookie)
YSCTercers.Proveïdor YoutubeSesió.youtube.comPERSONALITZACIÓ O PREFERENCIES
VISITOR_INFO1_LIVE
Tercers.Proveïdor YoutubePersistent Caducitat/Durada: 6 mesos.youtube.comPERSONALITZACIÓ O PREFERENCIES
GPSTercers.Proveïdor YoutubePersistent Caducitat/Durada: 1 dia.youtube.comPERSONALITZACIÓ O PREFERENCIES
PREFTercers.Proveïdor YoutubePersistent Caducitat/Durada: 10 anys..youtube.comPERSONALITZACIÓ O PREFERENCIES
SID, NID, HSID,LOGIN_INFO, NID, APISID, CONSENT, HSID, SAPISID, SID, SSID, 1P_JARTercers.Proveïdor YoutubePersistent Caducitat/Durada: 6 mesos/2 anys.youtube.comTÈCNICA
__Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-APISID, __Secure-HSID, __Secure-SSIDTercers.Proveïdor YoutubePersistent Caducitat/Durada:2 anys.youtube.comTÈCNICA
Remote_sidTercers.Proveïdor YoutubeSesió.youtube.comTÈCNICA
nextldTercers.Proveïdor YoutubeSesió.youtube.comTÈCNICA
requestsTercers.Proveïdor YoutubeSesió.youtube.comTÈCNICA

Les galetes no contenen informació que permeti per si sola identificar a un usuari concret. Respecte a nosaltres, la informació obtinguda només podrà ser associada a un usuari concret en cas que aquest usuari estigui identificat en la web. En aquest cas, aquestes dades seran tractats de conformitat la política de privacitat de la Web, complint en tot moment amb les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol moment els usuaris afectats podran exercitar el seu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s’explica en la citada política de privacitat. Per a més informació has d’accedir a la nostra Política de Protecció de dades.

Les galetes seran utilitzades única i exclusivament durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per a les quals s’ha indicat en cada galeta. En relació a les galetes de tercers, els terminis de conservació podran ser consultats en les Polítiques de privacitat i Polítiques de galetes dels tercers. Una vegada caducada la galeta podrà ser renovada si l’usuari torna a acceptar la seva utilització.

Pots informar-te de les transferències a tercers països que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de galetes en els seus corresponents polítiques.

Com  administrar Galetes  en el navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les Galetes instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal•lat en la seva terminal.

Com s’autoritza l’Entitat per a l’ús de les Galetes d’aquest lloc web?

En relació amb la utilització de Galetes d’aquest lloc web descrits en l’apartat anterior, l’usuari autoritza i consent el seu ús de la següent forma: Quan l’usuari accedeix a qualsevol pàgina de la web, veurà un avís on s’indica que la pàgina web de JOAN LLOBERA MORRO utilitza Galetes, podent l’usuari acceptar o rebutjar l’ús de les mateixes a través de la configuració del seu navegador. Si l’usuari no configura el seu navegador perquè les Galetes no s’activin, en navegar pel lloc web de JOAN LLOBERA MORROi utilitzar els seus serveis, l’usuari accepta l’ús que es fa de les Galetes..

Com es retira el consentiment per a la utilització de les Galetes d’aquest lloc web?

L’usuari té l’opció de deixar d’acceptar l’ús de Galetes en qualsevol moment a través del seu navegador, podent permetre, bloquejar o eliminar les Galetes instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitza en el seu dispositiu (ordinador, mòbil, tauleta). Pots permetre o bloquejar les galetes, així com esborrar les teves dades de navegació ( incloses les galetes) des del navegador que utilitzes. Has de consultar les opcions i instruccions que ofereix el teu navegador per a això. Has de tenir en compte que si acceptes les galetes  de tercers hauràs d’eliminar-les des de l’opció del navegador.

Sense l’habilitació de les galetes necessàries i tècniques descrites en la present polítiques de galetes és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

A continuació s’indiquen els enllaços on s’explica com dur a terme aquest procés en els principals navegadors d’Internet:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835 

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

Safari: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_es 

Actualització de la Política de Galetes.

L’Entitat JOAN LLOBERA MORRO actualitzarà la present política quan sigui necessari, ja sigui perquè ho exigeix una normativa o bé suprimeixi o empri noves Galetes. Qualsevol modificació d’aquestes condicions serà publicada en aquest lloc web.

A partir del moment en què es posi en coneixement i a la disposició de l’usuari les noves condicions mitjançant la publicació davant aquesta, les noves polítiques de Galetes seran aplicables substituint de manera automàtica a les anteriorment publicades.

Si té dubtes sobre aquesta política de Galetes, pot contactar amb l’Entitat JOAN LLOBERA MORRO a través del següent correu electrònic info@fisicespaidesalut.com.